Vedtekter

Vedtekter for Blommenholm Båtforening

Mars 2010

 • § 1 - Foreningens formål.

  Blommenholm Båtforening har til formål i de skjøteberettigede medlemmenes interesse å overta eiendomsretten til og forvaltningen av Blommenholm Bad og Båthavn med tilliggende arealer og rettigheter, nærliggende strandrettigheter, etc., slik at medlemmenes rett til bad og båtfeste kan bli til størst mulig glede for de berettigede.

  Foreningen skal også gi adgang for personer uten skjøterett til benyttelse av båtplass og vinteropplag i den utstrekning plassen tillater det. Det er en betingelse for at personer uten skjøterett får benytte båtplass at de melder seg inn i foreningen og følger dens vedtekter og reglement.

 • § 2 - Klausul på eiendommen ved badet.

  Skjøtene til de skjøteberettigete medlemmene skal inneholde klausul om at de parseller som nå har rett til båtfeste, etc., skal ha samme rett like overfor båtforeningen, eller eventuelle senere eiere av eiendommen, som de hadde like overfor A/S Blommenholm.

 • § 3 - Medlemskap.

  Medlemmer av båtforeningen er:

  1) Eiere av parseller av Blommenholm Gård - g. nr. 9 i Bærum - som i skjøte fra A/S Blommenholm har bestemmelse om adgang til badehus og båtfeste. Fullstendig fortegnelse over de parseller som gir medlemsberettigelse er inntatt som bilag til nærværende vedtekter. Medlemmer med skjøterett har fortrinnsrett til båtplassene, men kun til én rabattert båtplass.

  2) Personer uten skjøterett som etter skriftlig søknad godkjennes av styret. Slike medlemmer uten skjøterett må ikke opptas i større utstrekning enn antallet disponible båtplasser tilsier. Skulle det likevel senere oppstå en situasjon hvor ikke alle medlemmer kan få båtplass, må de sist opptatte medlemmer uten skjøterett vike for medlemmer med lenger ansiennitet.

 • § 4 - Stemmerett.

  Ved beslutninger i foreningens anliggender har hvert medlem én stemme. Dette gjelder også for medlem i kraft av skjøterett, selv om flere står anført som eiere av vedkommende parsell. En skjøterett gir således kun én stemme.

  Dog har medlemmer uten skjøterett ikke stemmerett i saker som på en følbar måte kan berøre den rettsnytelse eller eierposisjon som medlemmer med skjøterett er sikret gjennom sine tinglyste dokumenter, herunder belåning eller disponering av foreningens faste eiendom, vedtektsforandringer, foreningens oppløsning og disponering av foreningens midler i tilfelle oppløsning.

  På årsmøtet og ekstraordinært medlemsmøte kan fraværende medlem stemme ved skriftlig fullmakt gjennom et annet medlem; dog kan ingen avgi stemme ved fullmakt for mer enn ett fraværende medlem.

 • § 5 - Foreningens styre.

  Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav minst 3 må være skjøteberettigede medlemmer. Formannen og tre medlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Formannen velges ved særskilt valg. Av de øvrige valgte styremedlemmer trer vekselvis to og ett medlem ut hvert år. Hvilke styremedlemmer som skal tre ut avgjøres første gang ved loddtrekning. årsmøtet velger også to varamenn for de valgte styremedlemmer for ett år av gangen. Valgene foregår skriftlig. Styret velger selv etter hvert årsmøte viseformann innen sin midte. Gjenvalg er mulig til alle styreverv.

  Intet skjøteberettiget eller ordinært medlem av foreningen er pliktig til å fungere som styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer, hvorav minst 2 skjøteberettigede medlemmer, er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

  Styret fører protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.

  Styret kan ikke ta opp lån større enn 8 G (Folketrygdens grunnbeløp) pr år for foreningens regning uten i henhold til beslutning på årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte.

  I tilfelle et medlem av styret utfører arbeid i forbindelse med sine verv som i omfang går ut over det som normalt kan forventes av et styreverv, skal BBF kunne utbetale honorar for slikt arbeid, basert på timelister og en timesats som fastsettes av styret for hvert år.

 • § 6 - Avgifter, m.v.

  Skjøteberettigede medlemmer betaler ikke inntredelsesavgift eller kontingent. Andre medlemmer betaler inntredelsesavgift og en årlig kontingent som fastsettes av Styret.

  Foreningens utgifter dekkes ved at det oppkreves avgifter for benyttelse av båtfeste, bryggeplass, slipp, opptak og utsetting av båter og båtopplag, samt for ikke-medlemmer også for adgang til badet. Satsene kan være forskjellige for de forskjellige båttyper.

  Avgiftene fastsettes for hvert år av Styret og forutsettes satt så lave som mulig forenlig med et godt vedlikehold. Størst mulig stabilitet i satsene søkes oppnådd. Hvis større ekstraordinære utgifter melder seg, forutsettes spørsmålet om dekningsmåten forelagt årsmøtet eller et ekstraordinært medlemsmøte til avgjørelse. Større nyanlegg skal forelegges de samme instanser til avgjørelse innen arbeidet påbegynnes.

  Foreningens pengemidler settes inn på konto i en Bærumsbank og kontoen disponeres av foreningens formann sammen med et av de skjøteberettigede styremedlemmer.

 • § 7 - Medlemmenes plikter - reglement, m.v.

  Det skal fastsettes reglement for båthavnen, slipp, båtopplag og bad. Slikt reglement og forandringer i dette vedtas på årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte med alminnelig flertall. Reglementet er bindende for medlemmene og enhver som får adgang til området ved sjøen.

  Den rett medlemskapet gir, kan bare benyttes av medlem som har egen båt, eller noen i medlemmets husstand med båt. Fremleie eller fremlån av båtplass eller båtfeste er forbudt.

  Eventuelle klager sendes Styret til behandling og kan av dette eller av klageren opptas til avgjørelse på årsmøtet. Brudd på havnereglementet eller Foreningens vedtekter kan, for ikke skjøteberettigede medlemmer, medføre eksklusjon fra Foreningen, og dermed bortfall av båtplass.

 • § 8 - Årsmøte.

  Årsmøtet holdes en gang om året innen mars måneds utgang. Det bekjentgjøres minst 14 dager i forveien ved skriftlig innkallelse til de skjøteberettigede medlemmene.

  Utdrag av revidert årsregnskap sendes samtidigmed innkallelsen.

  På årsmøtet, som ledes av formannen - eller i formannens fravær av et av de andre valgte styremedlemmer - behandles følgende:

  1. Beretning om foreningens virksomhet i det forløpne kalenderår.
  2. Regnskap for siste kalenderår i revidert stand.
  3. Valg av formann og styre med varamenn, samt revisor med varamann.
  4. De saker som av Styret eller foreningens medlemmer måtte bli forelagt. Hva medlemmene måtte ha å forelegge må være innkommet til Styret minst en måned før møtet holdes.

  Forhandlingene protokolleres og undertegnes av 2 av de fremmøtte medlemmene, som velges ved årsmøtets begynnelse.

  På årsmøtet avgjøres de foreliggende saker ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken med formannens stemme, ved valg ved loddtrekning. Med hensyn til forandring av vedtektene m.v., henvises til § 11.

 • § 9 - Valg / Valgkommitè

 • En valgkomitè bestående av tre rettighetshavere, hvorav en leder, velges på årsmøtet for tre år av gangen med et nytt medlem hvert år. Valgkomitèen skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til alle verv som er på valg. Som grunnlag for valgkomitèens arbeid, skal styret årlig gi sin innstilling til valgkomitèen om situasjonen i styret og dens sammensetning. Valg av personer til styret skal foregå skriftelig med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Valgkomitèens innstilling bekjentgjøres sammen med innkallingen til årsmøtet.

 • § 10 - Ekstraordinært medlemsmøte.

 • Ekstraordinært møte for medlemmene kan sammenkalles av Styret når dette finner det ønskelig. Likeledes kan minst 10 skjøteberettigete medlemmer av foreningen forlange sammenkalt ekstraordinært møte når det sendes skriftlig forlangende til Styret om sådant med underretning om hva der ønskes behandlet. Møtet innkalles snarest mulig med 14 dagers varsel med dagsorden for møtet.

  Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på det ekstraordinære medlemsmøtet.

 • § 11

  Forandring av vedtektene kan bare skje på et årsmøte og må vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til forandringer bekjentgjøres samtidig med årsmøtets innkallelse.

  Foreningens oppløsning kan bare besluttes hvis 3/4 av de medlemmer som har stemmerett i dette spørsmål stemmer herfor. Ved alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer med stemmerett i dette spørsmål avgjøres deretter på årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte hvorledes foreningens midler skal disponeres.

 •                         oooooooooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooooooo

  (de orginale Statutter fra 1949 ble revidert første gang 1972, siden i april 2002, mai 2006, mars 2010)

  Blommenholm, mars 2010