Havnereglement

Havnereglement for Blommenholm Båtforening

05.06.2014

Blommenholm Båtforening (BBF) ble stiftet i 1949 med formål å ivareta interessene til eierne av de eiendommene som i følge grunnboken besitter rett til bad og båtfeste på området. De plassene som ikke anvendes av rettighetshavere, skal disponeres og leies ut i regi av BBF. Dette reglementet gjelder alle som har båt på BBFs område hele året eller deler av et år.

Generelt

Båteiere plikter å følge reglementet og bidra til god orden på havneområdet. Likeledes å følge daglig leders/styrets anvisninger. Vis hensyn og kjør sakte, maksimum 20 km på land og mindre enn 3 knop i sjøen, slik at plagsomme hekkbølger unngås. Sørg for at båten er i forskrifts-messig stand og tenk på brannsikkerheten i havneområdet. Dårlig vedlikeholdte eller skjemmende båter kan bortvises fra havnen. All framleie og utlån av båtplasser er forbudt, og kan medfører tap av plassen. Hunder skal holdes i bånd i hele havneområdet. Bruk pose!

Medlemskontingent

Alle som har fått godkjennelse til å ha båt i BBFs anlegg og som er godkjent av styret, blir automatisk medlem av BBF når plassleie og medlemskontingent er betalt. (Medlemskontingent betales ikke av rettighetshavere).

Forsikring

BBF stiller krav til alle eiere med båt i BBFs anlegg om å ansvarsforsikre sin båt. Ansvarsforsikringen omfatter det rettslige erstatningsansvar som båteier kan komme i som eier av båten. Dokumentasjon av gyldig forsikringsdokument kan bli krevd vist frem til daglig leder eller styrerepresentant.

Registrering

Båter i BBFs anlegg skal være registrert som i forhold til krav fra norske forsikringsselskaper. Registreringsnummer, enten fra Norsk Småbåtregister eller Securmark, skal være lett synlig festet på båten. Nødvendige papirer skal fremvises for BBFs daglige leder eller styremedlemmer på forlangende.

BBFs ansvar

Båtforeningen tar ikke ansvar for skade eller tap av noen som helst art som er oppstått under utførelse av arbeider i eller ved båthavnen eller opplagsplassen, eller for skade som måtte oppstå på grunn av svikt i havnens anlegg, ved brann, uvær etc., med mindre foreningen eller noen den svarer for har voldt skaden ved grov uaktsomhet eller forsettlig forhold.

Vakthold

Det er vaktplikt i båthavnen. Hvert medlem med bryggeplass får normalt en vakt hver sesong i henhold til tilsendt vaktliste. Uteblitt vakt medfører vaktbot etter gjeldende takster.

Bryggeplass

Tildelt bryggeplass fremgår av fakturaen og "min side". Fakturaen skal være betalt i henhold til forfall på fakturaen før plassen kan tas i bruk. Plassen disponeres når den er ledig etter anvisning fra daglig leder og frem til 15. oktober om ikke annet er avtalt med daglig leder. Kun båter på inntil 10 fot kan ligge på jolleplasser. Lettbåter over 10 fot, faktureres i forhold til bredden på tildelt plass.

Boblehavn

Bryggeplassen disponeres når den er ledig etter anvisning fra daglig leder. Båten skal være fjernet fra boblehavnen før uke 16.

Fortøyninger m.m.

Båteier må sørge for skikkelige fortøyninger med strekkavlastere, solid fendring og jevnlig ettersyn av båten. Representanter for BBF kan forlange fortøyningen utbedret. Båter som sliter seg eller ligger til hinder eller er til skade for andre båter, kan bli satt på land uten varsel for båteiers regning og risiko. Det skal ligge kun én båt på hver plass. Det kan i tillegg oppbevares én slepejolle på opptil 10 fot på båtplassen, dersom denne ikke er i veien for nabobåtene eller til ulempe for generell ferdsel. Del av båten eller gjenstander festet til båten (anker, baugspryd, joller, daviter og lignende) må ikke stikke inn over bryggekanten.

Bryggene

Bryggene skal holdes fri for sykler, joller, seilbrett og annet utstyr. Sykling på bryggene er forbudt. Etter sommersesongen skal alt tauverk, kjetting etc. fjernes fra plassen. Pass på sikkerheten i forbindelse med bruk av strøm og vann. Vannslanger skal kveiles opp og henges på plass etter bruk.

Strøm

Det stilles krav til galvanisk isolator i alle båter med 220 volt landstrøms anlegg som kobles til BBF strømnett. Installasjonen skal være på plass i løpet av sesongen 2019. Alle ledninger, støpsler og hengekontakter skal være godkjent for utendørs bruk. Bruk sort gummiisolert ledning gjerne av typen ”NMHVR” eller ATON/H07RN-F. Skjøting av ledninger er forbudt. Skjøteledninger av plast (hvite og røde) er ikke egnet for bruk i båthavn og er derfor forbudt. Ikke godkjente ledninger kan klippes og fjernes av BBF uten varsel. Alle strømuttak på brygge 3 og 8, og alle på venstre (østre) side av brygge 4 og 5 er nummererte og skal benyttes i samsvar med plassnummer, sommer som vinter. På disse plassene faktureres det for bruk av strøm hvis det i sesongen overstiger 100 kwt, derfor anbefales det å følge med på “egen” kontakt så misbruk unngås. Ta gjerne notater av forbruket. Tilkobling til annet uttak anses som tyveri. Ledninger må ikke henge i vannet!

På opplagsplassen er det i vintersesongen ikke tillat med tilkobling til strømposter i ukedagene. Slike tilkoblede ledninger fjernes eller klippes uten varsel. Det er strøm tilgjengelig i helgene. Trenger du strøm i ukedagene er det satt opp trykkknapper som gir 3 timer med strøm, en på Homan, hjørnet mot brygge 2 og en på sjøhuset ved vaktrommet.

Vinteropplag

Alle som ønsker vinteropplag skal bestille dette på hjemmesiden vår. Bestillingen må være registrert innen 10. september. Dersom timebestilling blir avtalt etter 10. september, kan man ikke påregne opptak. Båteier eller en representant for båteier skal være tilstede og eventuelt assistere ved opptak og utsetting av båten. OBS! Se eget reglement for vinteropplag og korttidsopplag på BBFs hjemmeside under Info/vinteropplag. Båteier har ansvar for å kontrollere at båten står støtt og sikkert etter opptak. En slik kontroll bør gjøres jevnlig mens båten står på land. Opplagsutstyr skal umiddelbart etter utsetting fjernes fra BBFs område, med mindre noe annet er avtalt med BBF. Etter 1. juni vil alt opplagsmateriell som ikke er fjernet bli kjørt på søppelfyllingen uten forutgående varsel. Båten skal være klar til sjøsetting allerede fra mandag utsettingsuken, og alt søppel fra båtpussen skal være fjernet. Utsettingsuken er avtalt på forhånd, og vil også finnes på klistrelapp satt på opplagsutstyret. Dersom båten ikke er klar til avtalt tid og den ligger i veien for andre båter, kan båten bli flyttet for eiers regning. BBF tar intet ansvar for skade som påføres båt i opplag. Båteier er forpliktet til regelmessig ettersyn av båten.

Mastekran

Medlemmer som har gjennomført mastekrankurs og har mottatt nøkkel etter å ha betalt fastsatt depositum, disponerer fritt mastekranen. Følg anvisningene og vis hensyn. Bruk av kranen kan medføre fare både for bruker og omgivelsene. Mastetrallene skal plasseres i mastehuset etter bruk. Se også, regler for bruk av mastekran.

Jollerampe

Jollerampen er låst med bom og er til fri benyttelse for medlemmer som disponerer egen nøkkel. Nøkkel utleveres mot depositum. Man kan låne nøkkel i normal arbeidstid av BBFs ansatte hvis noen er tilgjengelig.

Bilparkering

Husk parkeringsbevis, skrives ut fra "min side". La det være godt synlig utenfra! Benytt oppmerkede plasser, eller plasser anvist av ansatte. Om sommeren etableres parkeringsplass på grusplassen mellom inn- og utkjøringen. Parker ikke foran kontorer og verkstedet. Sperr ikke gangvei ut til brygger. Bruk spesiell omtanke når opptak og utsetting pågår. Respekter skilting. I verste fall blir bilen rekvirert fjernet. Se regler på det store skiltet ved innkjøringen til området.

Miljøhuset

Man er pliktig til å følge oppslag ved miljøhuset. Avfallscontaineren og Miljøhusets øvrige fasiliteter er kun til bruk for medlemmer, og er kun tiltenkt avfall fra området/båten. Vanlig husholdningsavfall fra båtturen, emballasjer som tombokser, kartonger etc. skal tømmes i den store containeren. Spesialavfall skal ikke kastes her, men kildesorteres i henhold til oppslag. Kasserte batterier settes i spesialcontaineren. Det er viktig at det kun tømmes oljer og ikke noe annet i de store plastbeholderne for brukt motorolje. EE avfall (elektriske og elektroniske produkter) kan ikke leveres her. Slikt må leveres til godkjent mottak. Les oppslagene og følg instruksjonene!

Dugnad

Det avholdes dugnad hvert år i juni. Alle medlemmer oppfordres til å delta.

Forbedringsforslag

Det settes pris på gode forslag til forbedringer. Send epost til blommenholmbatforening@gmail.com.

Sanksjoner

Medlem som ikke retter seg etter foreningens vedtekter eller havnereglement, eller på annen måte virker til skade for foreningen, kan miste båtplassen.