Reglement vinter og korttids opplag

Viktig informasjon om vinter- og korttidsopplag

Skrevet av: Styret, 26.04.2009
endret 2019

 

 

REGLEMENT FOR VINTER- OG KORTIDSOPPLAG HOS BLOMMENHOLM BATFORENING (BBF)

Båteier eller båteiers representant skal være tilstede ved opptak og utsetting av båten.

Det er ikke tillat å flytte på støttene mens båten står i dem på land. Det settes av tid til å stoffe under støttene ved utsett. 

FORSIKRING

BBF setter krav til alle eiere med båt i BBF`s anlegg om å ansvarsforsikre sin båt. Ansvarsforsikringen omfatter det rettslige erstatningsansvar som båteier kan komme i som eier av båten og skal også omfatte skader den kan påføre BBF`s anlegg og/eller andre båter. Logg deg inn og fyll ut navnet på forsikringsselskapet på "min side". Medlemmer uten navngitt selskap kan ikke regne med opplag. BBF har rett til å be eier dokumentere sin forsikringsordning.

ANSVARSFORHOLD

BBF er ansvarlig for skade på båt som måtte oppstå som følger av feil på eget utsyr eller som følge av uaktsom utførelse av arbeid ved opptak og utsetting.

 

Båteier/representanten er ansvarlig for; 

At seilbåten kan løftes men stropp foran kjølen og en bak, samt begge gafler bak masten.

Å anvise løftemannskapet hvor drev eller aksling finnes under båten å påse at instrumenter og annet under båten er sikret før båten løftes.

At båten er konstruert for å stå på kjølen med all vekt på fra skroget med støtter av typen Seaquip eller andre løsninger og å vise hvor støttene kan stå uten å skade skroget.

Båteier/stedfortreder skal godkjenne oppsettet av båten og regnes i alle fall for å ha gjort dette etter at oppsetting er gjort og båteier/stedfortreder ikke utrykkelig har gjort innvendinger mot oppsettet. Etter at båteier/stedfortreder har godkjent oppsettet av båten eller oppsettet ellers må anses som godkjent, har båteier det fulle ansvar for båten, for skader på denne og for skade som båten eller dens eier måtte forårsakke på tredjemanns person eller eiendom. Det er båtens eier som har ansvaret for at stativet er riktig dimensjonert og passer båten. Ved arbeider på båten skal det til enhver tid tas tilbørlig hensyn til omkringliggende båter og installasjoner. Alt bunnstoff skal samles opp og kastes konteiner for restavfall

BBF krever videre at båteier foretar jevnlig kontroll av båten, presenning og stativ i opplagsperioden. Dette gjelder særlig under og etter perioder med kraftig vind eller nedbør. Det er forbudt å binde presenningen fast i båtstøttene. Den skal bindes fast i eller rundt skroget eller helst tynges ned med fritt hengende vekter.

BBF har ikke ansvar for tyveri. brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført av naturbegivenheter, vind, nedbør, flom, telehiv og lignende.

STATIVER / BÅTSTØTTER / KRYBBER

BBF forbeholder seg retten til å avvise kunder med båtstøtter/krybber som BBF vurderer som ikke tilfredsstillende. Støtter av typen Seaquip skal jevnlig ettersees av båteier og strammes (skru til høyre) slik at de til enhver tid står fast, riktig og tett mot båtsiden. Dette gjelder også stativer av lignende type. Kontroller at båten fremdeles står rett i lodd. I den grad det finnes brukerinstruksjon fra produsenten av opplagmateriellet, skal den legges til grunn for godkjent opplag. (www.seaquip.se).

OPPLAG AV SEILBATER MED RIGGEN PÅ

Seilbåter med presenning og riggen på representerer et stort vindfang, og krever derfor særlig sikring. Det anbefales bruk av strammebånd i tillegg til kjettingstrammere på Seaquip støtter. Strammebånd leies ikke ut og må skaffes av kunde. For vinteropplag av større seilbåter (mer enn ca 44") med riggen på, anbefales boblehavn, eller at de står uten rigg på land. Hvis lagring med rigg på, kreves særlig sikring. Rulleforseil må tas av. Alle fall og liner ut fra mast festes slik at støy forhindres. (Vi anbefaler å knyte sammen alle fall i en tynnere line. Dra fallene helt opp slik at de er beskyttet fra vær og vind. Før så den tynne linen ut akter, slik at støy unngås.) Seilbåter under ti meter LOA, løftes ikke med rigg. Pristillegget for vinteropplag med masten på, er på kr. 500,-

AVFALL

Man er pliktig til å følge oppslag ved miljøhuset. Avfallscontaineren og Miljøhusets øvrige fasiliteter er kun for bruk for medlemmer og BBF kunder, og er kun tiltenkt avfall fra båten/området. Les oppslagene og følg instruksjonene! Alt bunnstoff skal samles opp og kastes konteiner for restavfall

ANSVARSFRASKIVELSE

BBF tar ikke ansvar for skade eller tap av noen art som er oppstått under utførelse av arbeider i eller ved båthavnen eller opplagsplassen, eller for skade som måtte oppstå på grunn av svikt i havnens anlegg, ved brann, uvær etc., med mindre foreningen eller noen den svarer for har voldt skaden ved grov uaktsomhet eller forsettlig forhold. Skadeforsikring på egen båt anbefales.

SANKSJONER

Det vises til BBFs havnereglement: Medlem som ikke retter seg etter foreningens vedtekter eller havnereglement, eller på annen måte virker til skade for foreningen, kan miste sitt medlemskap.


 

INFORMASJON VINTEROPPLAG PÅ LAND

 

Vennligst møt opp i god tid. Truckkai er gjerne ledig 20 minutter før avtalt tid.
Om du har mulighet, kontakt gjerne ansatte for å vite hvilken vei båten skal ligge på kaia.

Har du eget opplagsutstyr, er det viktig at du har sett over dette før opptaket. Eventuelle strekkfisker skal åpnes helt ut og smøres. Dårlige sjakler må byttes. Lambertseter stativ og tilsvarende skal demonteres slik at alle kjettingene kun er festet i nedre ramme. Om stativet sitter fast og er vanskelig å justere må ødelagte deler byttes før opptaket!. Øvrig opplagsutstyr med gjenger må være nysmurt. Alle bolter og muttere må sjekkes før opptak og byttes om nødvendig.

Dette er svært viktig og sørger for at opplaget går mye lettere og raskere for alle!

Større stativ kan plasseres og monteres opp kvelden før opptak, dette skal kun gjøres ved siden av spyleplassen og inn mot veggen på Homan (Det hvite huset)
Vi frakter det på plass i forbindelse med løft av båten. På den måten slipper vi at står i veien under opptaket.

 

 

Krybber, stativer og annet opplagsutstyr må fjernes fra plassen omgående etter sjøsetting. Det er ikke anledning til å lagre sådant på området. Etterlatt utstyr vil bli fjernet på eiers risiko og regning. Rydd opp etter deg!  - bruk miljøhuset!

 

OBS! Bygge telt rundt båten? Kun etter avtale! Begrenset antall!

OBS! Masten på i vinteropplag? Kun båter større enn 10 meter.

OBS! Riktig dato for sjøsetting finner du på ”min side”.

OBS! Endring av båttype må meldes i god tid.